Општина Велес

Општини

службени лица: Јадранка Стефкова лок. 114, Слободан Николовски лок.226

15 барања
Ïî÷èòóâàí ãîñïîäèíå Êî÷îâñêè,   Âî âðñêà ñî Âàøåòî áàðàœå çà ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð áð. 25-3637/1 îä 9.06.2015,  ïîäíåñå...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?