Општина Велес

Општини

службени лица: Јадранка Стефкова лок. 114, Слободан Николовски лок.226

15 барања
Ïî÷èòóâàí ãîñïîäèíå Êî÷îâñêè,   Âî âðñêà ñî Âàøåòî áàðàœå çà ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð áð. 25-3637/1 îä 9.06.2015,  ïîäíåñå...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Четврт квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.
Барањето е испратено до Општина Велес од Иван Кочовски на .
Повлечено од страна на барателот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Трет квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.
Барањето е испратено до Општина Велес од Иван Кочовски на .
Повлечено од страна на барателот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Втор квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.
Барањето е испратено до Општина Велес од Иван Кочовски на .
Повлечено од страна на барателот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
ППрв квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година
Барањето е испратено до Општина Велес од Иван Кочовски на .
Повлечено од страна на барателот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Буџетот на општината за 2015 година
Барањето е испратено до Општина Велес од Иван Кочовски на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Активност на член на Совет на општина Велес
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Успешно.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Колку корисници има во Нардонта кујна на општина Велес
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Успешно.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Инфромација за партнерства на општината за ИПА фондови
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Успешно.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Правен Ахт за ангажирање на Агенции за обезбедување во училиштата во Велес
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Повлечено од страна на барателот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?