Општина Шуто Оризари

Општини

службено лице: Аднан Мемед, (02) 2654-983, e-mail: adnanmemed@yahoo.com

1 барање
Во врска со вашето барање, од Општина Шуто Оризари ви ги доставуваме предметните податоци. 1.Е0 Општинска администрација -401 основни плати 4.664.90...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?