НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово

Јавни установи

1 барање
Дигитален проектор Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на [email address], Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен в...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?