Министерство за труд и социјална политика

Министерства, исто така познат како МТСП

Службено лице: Африм Селими (02) 3106-663

2 барања
Согласно доставеното барање за пристап до информации од јавен карактер, кое се однесува на проектот народни кујни, односно листа на народни кујни со по...
За ова информација ќе се обратите до Државен инспекторат за труд (ДИТ) поздрав

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?