Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Министерства

Службено лице: Марија Тодороска

7 барања
Почитуван господине Министер, Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Äî  Ïåòàð Êëèí÷àðñêè   Âî ïðèëîã Âè ñå äîñòàâóâà Îäãîâîðîò íà Ìèíèñòåðñòâîòî çà çåì¼îäåëñòâî,øóìàðñòâî è âîäîñòîïàíñòâî áð.02-3680/5 îä 14.04.2015...
Почитуван,     Согласно вашето барање за информации од јавен карактер , во прилог Ви го испраќам одговорот на вашето барање. Со почит, Angelina Jov...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?