Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерства

Службено лице: Сашо Секуловски (02) 3215-503

2 барања
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Почитувани претставници на Министерство за животна средина и просторно планирање, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до ин...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?