Министерство за економија

Министерства

Службени лица: Весна Јовановска Наташа Николовска

4 барања
Регистар на кафе барови и кафе клубови
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Регистар на категоризирани ресторани
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Издадени лиценци за вршење на угостителска дејност
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Ïî÷èòóâàíè, Ñîãëàñíî Çàêîíîò çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð, çà äà äîáèåòå èíôîðìàöè¼à ñî êî¼à Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à ðàñïîëàãà, ïî...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?