Надлежни органи

Found 814 public authorities

K.Ј.П „Водовод“-Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Авто мото сојуз на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за администрација 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за вработување на РМ 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Агенција за електронски комуникации 4 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за енергетика на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за иселеништво 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за катастар на недвижности 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Агенција за млади и спорт 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за остварување на правата на заедниците 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за поддршка на претприемништво на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за пошти 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за промоција и поддршка на туризмот 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за разузнавање 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за регулирање на железничкиот сектор 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за стоковни резерви 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за супервизија на осигурување 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за управување со одземен имот 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за храна и ветеринарство 3 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за цивилно воздухопловство 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД „Аеродроми на Македонија“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Адвокатска комора на Р.М. 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД Државна Лотарија на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД за урбанизам и инженеринг-ЗУАС-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД „Македонска информативна агенција“ во државна сопственост-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД Македонска пошта - Дирекција- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД МЕПСО 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД ОХИС „Наум Наумовски-Борче“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Академија за обука на судии и јавни обвинители службено лице: Сaња Пандилов бул.„Јане Сандански„ бр.12 (02) 2401-560 (02) 2401-570
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд - Битола службено лице: Илија Николовски бул.”1-ви мај” бб (047) 239-319
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд- Гостивар службено лице: Александар Дуроски ул.„Живко Брајковски„ бр.1 (042) 221-545 (042) 221-544
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд - Скопје службени лица: Даринка Брашнарева Марија Атанасова бул.”Крсте Мисирков” бб (02) 3163-136 (02) 3137-072
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд - Штип службено лице: Александар Парчеклиев ул.“Генерал Михајло Апостолски” бр.16 (032) 391-037 (032) 393-455
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Архитектонски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Бизнис Академија Смилевски-БАС-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права Службено лице: Убавка Матевска Скаловска (02) 3106-528
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за јавни набавки ул.„Димитрие Чуповски“ бр.11, С к о п ј е (02) 3111-074 Службени лица: Кирил Каранфилов (02) 3106-692
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за лекови службено лице: Катерина Алексоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за метрологија Службено лице: Емилија Мишевска лок.026
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за развој на образованието Исто така наречени БРО. Службено лице: Ирена Борисовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за регионален развој при МЛС Службено лице: Ивана Петрова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за судски вештачења 0 барања се поднесени.
Додадено на .
„Бутел“ А.Д. За погребни и придружни активности-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ветеринарна комора на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ВИП Оператор ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Висока медицинска школа-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Висока школа за новинарство и за односи со јавноста 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство - Битола службено лице: Оливера Нацка бул.„1-ви Мај„ б.б. (047) 239-368 (047) 242-882
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство-Гостивар службено лице: Љупчо Коцевски ул.„Живко Брајковски„ бр.1 (042) 271-099
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство-Скопје службенo лицe: Мимоза Илиќ бул.Крсте Мисирков б.б. (02) 3227-858 (02) 3230-651
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство - Штип службено лице: Мимоза Таушанова-Батева ул.„Ген.Михајло Апостолски„ бр.18 (032) 223-921
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Виш управен суд службено лице: Верица Гавровска Петровска ул.„Никола Парапунов„ б.б. (02) 3061-536
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Влада на РМ бул.”Илинден” бр.2, С к о п ј е (02) 3118-022 ((02)3116-735
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Водостопанство „Кумановско-Липковско поле“-Куманово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Водостопанство „Скопско поле“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Врховен суд службено лице: Гордана Стојанова Рибароски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Генерален секретаријат Службено лице: Филип Чавдаревски
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Градежен факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Град Скопје Службено лице: Мирјана Блажевска, (02) 3297-255
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Дирекција за безбедност на класифицирани информации 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за заштита и спасување 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за заштита на лични податоци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за култура и уметност-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за радијациона сигурност 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Дистрибуција на топлина ДООЕЛ – Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Бранд Петрушев“-Богданци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Иван Мазов-Климе“-Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Илинден“-Демир Хисар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на Култура „Македонски Брод“-Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Наум Наумовски Борче“-Крушево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на културата „Јане Сандански“-Пехчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на културата „Мирка Гинова“-Демир Капија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на млади-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен архив на Р.М 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен девизен инспекторат Службено лице: Игор Димитров (02) 3106-130
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен завод за индустриска сопственост 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен завод за ревизија Исто така наречени ДЗР.
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен завод за статистика 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за градежништво и урбанизам бул.“Гоце Делчев“ бр.8, С к о п ј е (02) 3226-183
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен инспекторат за животна средина Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 902) 2613-015
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за локална самоуправа службено лице: Ели Чакар
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за техничка инспекција Службено лице: Феми Алили
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за транспорт Службено лице: Кадрије Азизи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за труд Исто така наречени ДИТ. Службено лице: Зорица Џингова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за шумарство и ловство Службено лице: Ристо Николовски
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен испитен центар Службено лице: Даниела Јорданова (02) 3203-115
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен комунален инспекторат Службено лице: Садудин Челеби
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен пазарен инспекторат Исто така наречени ДПИ. Службено лице: Методија Таневски
1 барање е поднесено.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)