Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Комисии

1 барање
    info vo vrska so broj na deca nositeli na prava na nedviznosti 2307 deca na nivo na Makedonija se nositeli na pravo na sopstvenost  

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?