Јавно претпријатие за уредување и употреба на градежно земјиште „Гостивар“

Јавни претпријатија

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за уредување и употреба на градежно земјиште „Гостивар“ преку оваа страна.