Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Парк – спорт“-Велес

Јавни претпријатија

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Парк – спорт“-Велес преку оваа страна.