Јавно претпријатие за комунални работи „Услуга”-Берово

Јавни претпријатија

службено лице: Здравка Поповска

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални работи „Услуга”-Берово преку оваа страна.