Јавно претпријатие за комунални работи „Солидарност“-Виница

Јавни претпријатија

службено лице: Здравка Велкова

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални работи „Солидарност“-Виница преку оваа страна.