Јавно претпријатие за комунални дејности „Лакавица“-Конче

Јавни претпријатија

службено лице: Митра Лазарева

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални дејности „Лакавица“-Конче преку оваа страна.