Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гостивар

Јавни претпријатија

службено лице: Османи Буран

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гостивар преку оваа страна.