Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гевгелија

Јавни претпријатија

службено лице: Марина Куцирова

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гевгелија преку оваа страна.