Јавно претпријатие за комунални дејности „Брегалница“ – Делчево

Јавни претпријатија

службено лице: Методи Кушовски

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални дејности „Брегалница“ – Делчево преку оваа страна.