Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“- Пробиштип

Јавни претпријатија

службено лице: Игор Манасов 032/481-521 лок. 120

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“- Пробиштип преку оваа страна.