Јавно обвинителство на РМ

Обвинителства

службенo лицe: Воислав Гавровски бул.”Крсте Мисирков” б.б., Скопје (02) 3219-850 (02) 3219-866

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно обвинителство на РМ преку оваа страна.