Јавно комунално претпријатие „Сопиште“ - с. Сопиште

Јавни претпријатија

службенo лицe: Маја Крстеска

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно комунално претпријатие „Сопиште“ - с. Сопиште преку оваа страна.