Јавно комунално претпријатие „Сарај“-Скопје

Јавни претпријатија

службено лице: Ќамиљ Ковачи

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно комунално претпријатие „Сарај“-Скопје преку оваа страна.