Јавно комунално претпријатие „Пролетер“-Ресен

Јавни претпријатија

службено лице Јован Кукуловски

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно комунално претпријатие „Пролетер“-Ресен преку оваа страна.