Јавно комунално претпријатие „Пазари“-Прилеп

Јавни претпријатија

службено лице: Миле Желчески

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно комунално претпријатие „Пазари“-Прилеп преку оваа страна.