Јавно комунално претпријатие „Комуналец”-Демир Хисар

Јавни претпријатија

службено лице: Биљана Велевска

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно комунално претпријатие „Комуналец”-Демир Хисар преку оваа страна.