Државен комунален инспекторат

Министерства

Службено лице: Садудин Челеби

2 барања
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
ЈК Пролетер - Ресен
Барањето е испратено до Државен комунален инспекторат од Elena на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?