Државен инспекторат за труд

Министерства, исто така познат како ДИТ

Службено лице: Зорица Џингова

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Државен инспекторат за труд преку оваа страна.