Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права

Министерства

Службено лице: Убавка Матевска Скаловска (02) 3106-528

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права преку оваа страна.