Биро за јавни набавки

Министерства

ул.„Димитрие Чуповски“ бр.11, С к о п ј е (02) 3111-074 Службени лица: Кирил Каранфилов (02) 3106-692

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Биро за јавни набавки преку оваа страна.