Апелационен суд - Скопје

Апелациони судови

службени лица:
Даринка Брашнарева
Марија Атанасова
бул.”Крсте Мисирков” бб
(02) 3163-136
(02) 3137-072

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Апелационен суд - Скопје преку оваа страна.