Апелационен суд - Штип

Апелациони судови

службено лице:
Александар Парчеклиев
ул.“Генерал Михајло Апостолски” бр.16
(032) 391-037
(032) 393-455

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Апелационен суд - Штип преку оваа страна.