Академија за обука на судии и јавни обвинители

Академија за обука на судии и јавни обвинители

службено лице: Сaња Пандилов бул.„Јане Сандански„ бр.12 (02) 2401-560 (02) 2401-570

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Академија за обука на судии и јавни обвинители преку оваа страна.