Агенција за катастар на недвижности

Агенции

1 барање
Почитувани,   За оваа информација потребно е да поднесете барање за Уверение за историски преглед на имотен лист или парцела на шалтерите во Агенциј...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?