Трошење на буџет на ДИК

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државна изборна комисија

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Државна изборна комисија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно пари има потрошено Државната изборна комисија во периодот 16 декември 2015-та кога беше именуван за претседател на Александар Чичаковски до 1. октомври и тоа за храна и пијалоци во бифе, како и плати, надоместоци, дневници за патувања и патни трошоци секој месец одделно за секој член на Комисијата посебно.

Со почит,

Петар

Врска до ова

Од: Ljupka Guguchevska
Државна изборна комисија

Ве молам Вашето барање препратете го на [email address].

На следниот линк имате повеќе детали за службеното лице на Државната изборна комисија:
http://komspi.mk/?p=988

Срдечно,

________________________________
Љупка Гугучевска Ljupka Guguchevska
Советник за едукација Training and Education Adviser

Државна изборна комисија State Election Commission
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.54 54 Ss. Cyril and Methodius Blvd.
Скопје 1000 Skopje, Macedonia
Тел. (02) 3244 744 лок. 229 Tel. +389 2 3244 744 ext. 229
Моб. 076 341 011 Mob. +389 76 341 011

________________________________________
From: Петар <[FOI #244 е-пошта]>
Sent: Monday, October 17, 2016 4:55 PM
To: Ljupka Guguchevska
Subject: Барање за слободен пристап до информации - Трошење на буџет на ДИК

Почитувани претставници на Државна изборна комисија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно пари има потрошено Државната изборна комисија во периодот 16 декември 2015-та кога беше именуван за претседател на Александар Чичаковски до 1. октомври и тоа за храна и пијалоци во бифе, како и плати, надоместоци, дневници за патувања и патни трошоци секој месец одделно за секој член на Комисијата посебно.

Со почит,

Петар

-------------------------------------------------------------------

Ве молиме користете ја оваа адреса за е-пошта за сите одговори на ова барање:
[FOI #244 е-пошта]

Дали [Државна изборна комисија е-пошта за барање] е грешна адреса за слободен пристап до информации барањето до Државна изборна комисија? Ако да, Ве молиме контактирајте не преку оваа форма:
http://slobodenpristap.mk/change_request...

Оградување: Оваа порака како и секој одговор кој ќе го направите ќе биде објавен на интернет. Нашите политики за приватност и авторски права:
http://slobodenpristap.mk/help/officers

Ако овој сервис ви е корисен за добивање информации од јавен карактер, замолете го вашиот веб-администратор да направи врска до нас од вашата организациска страна.

-------------------------------------------------------------------

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државна изборна комисија: