Реклами за трето дете

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Генерален секретаријат

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Генерален секретаријат требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Генерален секретаријат,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи за вкупно потрошени пари за реклами, банери, билборди, спотови и веб банери за трето дете и семејни вредности во период од почетокот на 2008-та заклучно до крајот на 2014-та година, документи за склучени договори со маркетинг агенции за нивна изработка и фактури за исплатени пари.

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Генерален секретаријат,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи за вкупно потрошени пари за реклами, банери, билборди,спотови и веб банери за трето дете и семејни вредности во период од почетокот на 2008-та заклучно до крајот на 2014-та година,документи за склучени договори со маркетинг агенции за нивна изработка и фактури за исплатени пари.

Ве потсетувам дека помина законскиот рок од 30 дена за доставување на одговорот.

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Генерален секретаријат: