Регистар на категоризирани ресторани

Natasha Petkova го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за економија

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за економија требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Natasha Petkova

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за економија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Регистар на категоризирани ресторани

со податоци ажурирани до септември 2015 година.

Со почит,

Natasha Petkova

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за економија: