Листа на примени деца во јасли

Марина го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Марина

Delivered

Почитувани претставници на Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Листа на примени деца во група јасли кои ќе одат во градинка од септември 2018 год.

Со почит,

Марина

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје: