Kопија од издадени здравствени сертификати

Агели Вагели го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за храна и ветеринарство

Се чека на интерна ревизија од Агенција за храна и ветеринарство во врска со нивната обработка на ова барање.

Од: Агели Вагели

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за храна и ветеринарство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Ве молам да ми испратите копија од сите издадени здравствени сертификати за увоза на кри кри јрец (Capra Aegagrus cretica) во Македонија. Ве молам да ми испратите вистинските сертификати/документи, а не таков кој не е пополнет. Тоа не носи информација за поставеното од мене прашање.

Ве молам да ми испратите и секоја дозвола за увоз на овие животни од Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство врз основа на што се издадени здравствените сертификати.

Ви благодариме!
Со почит,

Агели Вагели

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]
Unrouteable address

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Агели Вагели

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за храна и ветеринарство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам внатрешна ревизија од Агенција за храна и ветеринарство за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Kопија од издадени здравствени сертификати'.
Неколку пати испраќам ова прашање, но не добивам одговор. Пратив едно и на поштата на Владимир Јакимовски на 13 јуни. Нема одговор.
Ве молам да ми одговорите на барањето за добивање на копии од здравствените сертификати со кои се увезени сите кри кри јарци во Македонија.
Ви благодариме!

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: http://slobodenpristap.mk/request/kopija...

Со почит,

Агели Вагели

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]
Unrouteable address

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за храна и ветеринарство: