Издадени лиценци за вршење на угостителска дејност

Natasha Petkova го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за економија

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за економија требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Natasha Petkova

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за економија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Регистар на издадени лиценци за вршење на угостителска дејност, кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор

со податоци ажурирани до Септември 2015 година.

Со почит,
Наташа Петкова
Консутант во Зип Институт

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за економија: