Истражување на моделот на социјални договори како алтернативен начин за доставување на социјални услуги во Р. Македонија

Љупка Трајановска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Љупка Трајановска

Delivered

Почитувани претставници на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
-податоци за оценка на испораката на социјалните услуги
-податоци за изработка на ПВР

Со почит,

Љупка Трајановска
Центар за истражување и креирање политики

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје: