Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Благица Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Исплатени сретства по основ на прекршочна пријава

Благица го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за економија

Ова барање има непознат статус. We're waiting for Благица to read recent responses and update the status.

Од: Благица

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за економија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Потрврда,уплатница или било каков документ кој потврдува дека Државниот студентски центар и тогашниот директор на Државен студентски центар, Крешимир Павиќ, ја исплатиле казната по основ на пресудата со број 4285/10-О, донесена од Основен суд1-Скопје,на ден 25.05.2011 заради делото: неостварена техничка контрола на лифтовите во Студентскиот дом „Гоце Делчев“, дело утврдено на ден 22.09.2009 година.

Со почит,

Благица

Врска до ова

Од: Vesna Jovanovska
Министерство за економија

Почитувана,
Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, за да добиете информација со која Министерството за економија располага, потребно е да пополните образец –барање за пристап до информации од јавен карактер и иститот да го доставие до Министерството за економија.
Образецот може да симнете од веб страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk.

Со почит,
Работна група за остварување на правото за пристап до информации од јавен карактер
Министерството за економија

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Vesna Jovanovska
Министерство за економија

Ïî÷èòóâàíè,

Ñîãëàñíî Çàêîíîò çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð, çà äà äîáèåòå
èíôîðìàöè¼à ñî êî¼à Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à ðàñïîëàãà, ïîòðåáíî å äà
ïîïîëíèòå îáðàçåö –áàðàœå çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð è
èñòèòîò äà ãî äîñòàâèå äî Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à.

Îáðàçåöîò ìîæå äà ñèìíåòå îä âåá ñòðàíàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à
[1]www.economy.gov.mk.

 

Ñî ïî÷èò,

Ðàáîòíà ãðóïà çà îñòâàðóâàœå íà ïðàâîòî çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí
êàðàêòåð

Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à

 

References

Visible links
1. http://www.economy.gov.mk/

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Благица Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за економија: