ИПА фондови и нивната искористеност

Диана Близнаковска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Диана Близнаковска

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Во однос на искористеноста на Компонента V – Рурален развој, од инструментот за претпристапна помош ИПА (2007-2013):
• Колку од алоцираните средства се неискористени и вратени назад во буџетот на ЕУ, по години(од 2007 до 2013г.)?

Со почит,
Диана Близнаковска

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство: