Еколошко отстранување на неоргански / електронски отпад

Andritra го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за животна средина и просторно планирање

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за животна средина и просторно планирање требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Andritra

Почитувани претставници на Министерство за животна средина и просторно планирање,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Каде во Скопје може да се изврши еколошко отстранување на неоргански / електронски отпад?

Со почит,
Андријана

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за животна средина и просторно планирање: