Финансирање на СПУКМ

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

Барањето е одбиено by Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

детални финансиски податоци за 2013-та и 2014-та година со колку пари годишно Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ја финансира работата на Студентскиот Парламент (СПУКМ) и на кој начин се обезбедуваат парите?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
521K Download View as HTML


Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје: