Активни студенти на сите циклуси на Универзитетот

Сања Божовиќ го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Сања Божовиќ

Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно активни студенти има Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје на сите циклуси на образование? Ве молам информацијата доставете ми ја за вкупната бројка, како и бројки распределени за секој циклус одделно

Со почит,
Божовиќ Сања

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје: