Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Овој вид животно постои ли легално како официјален вид за лов?'.