Видете и пребарајте барања (page 4)

  

пронајдени се 107 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Буџетот на општината за 2015 година
Барањето е испратено до Општина Велес од Иван Кочовски на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Реклами за трето дете
Follow up sent to Генерален секретаријат by Петар on .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Генерален секретаријат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл...
Плати и трошоци на пратениците
Follow up sent to Собрание на РМ by Петар on .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Службен акт ИП1 Бр. 22-110
Барањето е испратено до Општина Кисела Вода од Z на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Кисела Вода, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служб...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Delivery to the following recipients failed. [email address] Date: Sat, 14 Mar 201...
Плати и останати трошоци за пратениците
Барањето е испратено до Собрание на РМ од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Дигитален проектор Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на [email address], Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен в...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
ИПА фондови и нивната искористеност
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Диана Близнаковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за финансии, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Донации
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Denkovski Dragan на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Delivery has failed to these recipients or distribution lists: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар н...
Ïî÷èòóâàíè, Ñîãëàñíî Çàêîíîò çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð, çà äà äîáèåòå èíôîðìàöè¼à ñî êî¼à Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à ðàñïîëàãà, ïî...
Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Test request
Response by тест тело to Louise Crow on .
Се чека класифицирање.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Test request 2
Response by тест тело to Louise Crow on .
Се чека класифицирање.
This is a test response. L 2014-02-28 11:51 GMT+00:00 Louise Crow <[1][FOI #2 е-пошта]>: Почитувани претставници на тест тело, Врз основа на ч...
Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Флуоридизација на водата
Response by Министерство за здравство to gjoko on .
Се чека класифицирање.
Почитуван Г-дин Ѓоко, Во врска со вашето барање за информација од јавен карактер која се однесува на прашањето за флуоризација на водата, одговорот е д...
Активни студенти на дисперзирани студии
Барањето е испратено до Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје од Сања Божовиќ на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инфор...
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инфор...
Почитувани претставници на Министерство за животна средина и просторно планирање, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до ин...