Видете и пребарајте барања (page 6)

  

пронајдени се 150 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Ïî÷èòóâàíè, Ñîãëàñíî Çàêîíîò çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð, çà äà äîáèåòå èíôîðìàöè¼à ñî êî¼à Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à ðàñïîëàãà, ïî...
Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
2014-03-14 12:20 GMT+01:00 Димче Велев <[1][FOI #136 е-пошта]>: Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес, Врз основа на член 4 и член...
Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Почитувани претставници на Ученички дом „Лазар Лазаревски“-Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јаве...
Test request
Response by тест тело to Louise Crow on .
Се чека класифицирање.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Test request 2
Response by тест тело to Louise Crow on .
Се чека класифицирање.
This is a test response. L 2014-02-28 11:51 GMT+00:00 Louise Crow <[1][FOI #2 е-пошта]>: Почитувани претставници на тест тело, Врз основа на ч...
Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Почитувани претставници на Општина Чашка, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Активност на член на Совет на општина Велес
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Успешно.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Флуоридизација на водата
Response by Министерство за здравство to gjoko on .
Се чека класифицирање.
Почитуван Г-дин Ѓоко, Во врска со вашето барање за информација од јавен карактер која се однесува на прашањето за флуоризација на водата, одговорот е д...
Активни студенти на дисперзирани студии
Барањето е испратено до Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје од Сања Божовиќ на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инфор...
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инфор...
Почитувани претставници на Министерство за животна средина и просторно планирање, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до ин...
Колку корисници има во Нардонта кујна на општина Велес
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Успешно.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Инфромација за партнерства на општината за ИПА фондови
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Успешно.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Правен Ахт за ангажирање на Агенции за обезбедување во училиштата во Велес
Барањето е испратено до Општина Велес од Димче Велев на .
Повлечено од страна на барателот.
Почитувани претставници на Општина Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Број на лични карти Се чека класифицирање.
This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered...
Патни трошоци
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Пресметка за хонорари
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Пресметка за плата
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered...
Одлука за завршена Е Акција
Барањето е испратено до Општина Кисела Вода од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Кисела Вода, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служб...
Докази за направени трошоци за службени патувања на премиерот
Барањето е испратено до Генерален секретаријат од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Генерален секретаријат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл...