Видете и пребарајте барања (page 5)

  

пронајдени се 148 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Плати и трошоци на пратениците
Follow up sent to Собрание на РМ by Петар on .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Äî  Ïåòàð Êëèí÷àðñêè   Âî ïðèëîã Âè ñå äîñòàâóâà Îäãîâîðîò íà Ìèíèñòåðñòâîòî çà çåì¼îäåëñòâî,øóìàðñòâî è âîäîñòîïàíñòâî áð.02-3680/5 îä 14.04.2015...
Пари потрошени за јавни набавки
Response by Претседател на РМ to Петар on .
Делумно успешно.
Pocituvan g-din Klincarski, Vo prilog Vi go dostavuvame odgovorot na Vaseto baranje za sloboden pristap do informacii od javen karakter. So pocit, 1...
Почитуван,     Согласно вашето барање за информации од јавен карактер , во прилог Ви го испраќам одговорот на вашето барање. Со почит, Angelina Jov...
Службен акт ИП1 Бр. 22-110
Барањето е испратено до Општина Кисела Вода од Z на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Кисела Вода, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служб...
  From: Gjorgji Peovski [mailto:[1][email address]] Sent: Wednesday, March 18, 2015 1:37 PM To: '[2][FOI #160 е-пошта]' Subject: Одговор на Барање...
Во врска со вашето барање, од Општина Шуто Оризари ви ги доставуваме предметните податоци. 1.Е0 Општинска администрација -401 основни плати 4.664.90...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Delivery to the following recipients failed. [email address] Date: Sat, 14 Mar 201...
Плати и останати трошоци за пратениците
Барањето е испратено до Собрание на РМ од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
DR@AVEN STUDENTSKI DOM ,,PELAGONIJA,,-SKOPJE Ul. Bo`idar Axija br12. Br.03-154 20.02.2015 god. Скопје Predmet:Informacija-...
Почитувана, Во прилог Ви го доставуваме Одговорот на Вашето барање за пристап до информации од јавен карактер, кое барање е доставено до Министерств...
Почитуван Даниел, Би ви сугерирал да дојдете на факултет за природни и технички науки во Штип (поранешен Рударско-геолошки факултет) и да се консултира...
Дигитален проектор Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на [email address], Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен в...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
ИПА фондови и нивната искористеност
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Диана Близнаковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за финансии, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Донации
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Denkovski Dragan на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Delivery has failed to these recipients or distribution lists: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар н...
Delivery has failed to these recipients or distribution lists: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар н...
Ïî÷èòóâàíè, Ñîãëàñíî Çàêîíîò çà ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð, çà äà äîáèåòå èíôîðìàöè¼à ñî êî¼à Ìèíèñòåðñòâîòî çà åêîíîìè¼à ðàñïîëàãà, ïî...
Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...