Видете и пребарајте барања

  

пронајдени се 140 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитувани претставници на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен прис...
    Почитуван   Во прилог Ви се доставува Одговорот на барање за пристап до информации од јавен карактер изготвен од Министерството за земјоде...
Почитувани претставници на Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инф...
Почитувани Во врска со прашањето кое е поврзано со внес на кри кри- козорог (Carpa aegagrus cretica) Ве известуваме дека истиот е ловен дивеч и по...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwar...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwar...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Стопанска комора на Македонија (...
Почитувани,   За оваа информација потребно е да поднесете барање за Уверение за историски преглед на имотен лист или парцела на шалтерите во Агенциј...
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Потрошени пари во државни институции и епилог од извештаите
Барањето е испратено до Државен завод за ревизија од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен завод за ревизија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Почитувани, Во врска со вашиот Е-маил со кој барате информација повикувајки се на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ве инфор...
Трошење на буџет на ДИК
Response by Државна изборна комисија to Петар on .
Грешка при испорака
Ве молам Вашето барање препратете го на [email address]. На следниот линк имате повеќе детали за службеното лице на Државната изборна комисија: http:/...
ИПА фондови во Шуто оризари
Барањето е испратено до Секретаријат за европски прашања од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Секретаријат за европски прашања, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен кар...
Плати и патни трошоци во Собрание
Барањето е испратено до Собрание на РМ од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Трошење на буџет на ДИК
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за финансии, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“...
Почитуван г-не Трајче Богов, Ви благодариме за Вашето прашање и во прилог Ви даваме соодветен одговорот, имено, во согласност со Правилникот за форм...
Вработеност во Казино индустријата
Internal review request sent to Агенција за вработување на РМ by Mirjana on .
Се чека внатрешна ревизија.
Почитувани претставници на Агенција за вработување на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Вкупно приходи
Response by Министерство за финансии to Mirjana on .
Делумно успешно.
Почитувана г-ѓа Мирјана Бајрактарова, Во прилог Ви доставувам Одговор на Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, кое барањ...
ЦЕЛОСНО ВАШИОТ ОДГОВОР ГО ПРАТИВ ДО СИСТЕМ 48 СТРУМИЦА БИДЕЈКИ НЕ КОРЕСПОНДИРА СО НИВНИОТ ШТО МИ ГО ДАДОА ЗА ИСТОТО ПРАШАЊЕ Одговор Согласно член 12...
Приходи од казината
Response by Општина Гевгелија to Mirjana on .
Информациите не се чуваат.
Почитувана, Општина Гевгелија, како впрочем сите општини во Република Македонија, согласно важечките законски прописи, не остварува никакви приходи од...
Pocituvani, Vo prilog na ovoj mail Vi isprakame odgovor na Vasheto baranje za informacija od javen karakter. Ve zamoluvame da go potvrdite priemot...
Финансиски извештаи
Response by Централен регистар на РМ to Mirjana on .
Се чека внатрешна ревизија.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар на РМ ([Центр...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...